Фонд мениджър на финансовите инструменти в България

Микрокредити в социалната сфера и заетостта

Основна цел на програмата

Парите предоставени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. са 50 млн. лева. Финансовите посредници, които ФМФИБ избира, следва да осигурят необходимото частно съфинансиране в размер на минимум 20% или 30% от всеки кредит, предвид вида краен получател. Финансовите посредници ще предоставят средствата под формата на микрокредити в размер от 5 000 до 48 895 лева към целевите групи крайни получатели. По отношение на финансовия ресурс, предоставен от ФМФИБ, финансовите посредници ще прилагат лихва в размер на 0%.

Индикативна дата на стартиране на процедурата: юни 2017 г.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 50 млн. лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 5 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 48 895 лв.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Подпомагане на младежката заетост, осигуряване на достъпно финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, включително на лица от определени уязвими групи и на социални предприятия, социално-отговорното банкиране, повишаване на интереса на частните финансови институции в сегменти с ограничен достъп до финансови услуги са сред основните цели на предлагания от Фонда инструмент. По този начин ще се подпомогне намирането на устойчиви решения на проблеми свързани със социалното включване, намаляването на безработицата, чрез осигуряване на устойчива заетост в най-уязвимите групи на обществото, както и адресирането на основни проблеми свързани с неравенство и етническа дискриминация.