ОП Иновации и конкурентоспособност

Грантова схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Основна цел на програмата

Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятиятията, получили подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Индикативна дата на стартиране на процедурата: 10.07.2020 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 24.08.2020 год.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 200 млн. лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 30 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП):
• средни предприятия: 150 000 лева;
безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 5 % от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация

Размер на безвъзмездна финансова помощ:: 100%;

Допустими кандидати :

Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
ККандидати, които са регистрирани преди 1 януари 2018 г. и през 2019 г. са осъществявали стопанска дейност (т.е. имат приходи от продажби за всяка една от двете години и са подавали отчети в НСИ);
Кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. Средните предприятия имат средносписъчен брой на персонала >50 души и под 250
ККандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г.
Кандидатите следва да са реализирали нетни оборот за 2019 г. в размер на минимум 1 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.
Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не трябва да е в затруднено положение

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Не са допустими кандидати, които:

Са микропредприятия или малкии, които имат седалище или клон в община от селските райони и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България
Са предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстват за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91) и код 11 „Производство на напитки” (11.2, 11.3 и 11.06)
Осъществяват инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на горски продукти, преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти в неселскостопански продукти в селски райони
Развиват дейности в сектора “Рибарство и аквакултури”, първичното производство на селскостопански продукти, производство и търговия на селскостопански продукти, стоманодобив, въгледобив, корабостроeне, производство на синтетични влакна, транспорт, както и свързаната с него инфраструктура, производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури

Допустими дейности:

В зависимост от конкретните нужди на предприятието, напр. разходи за наем, разходи за заплати, разходи за материали и консумативи, разходи за услуги и т.н.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

• Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Бележки: Разходите трябва да бъдат извършени след 101.02.2020 г. до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта
След приключването на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът е длъжен да изготви и представи на Управляващия орган финален технически и финансов отчет, съдържащ информация относно цялостното изпълнение на проекта

За повече инфорамация, моля не се колебайте да се свържете с нас