ОП Иновации и конкурентоспособност

Грантова схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Основна цел на програмата

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятиятията, получили подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Индикативна дата на стартиране на процедурата: май 2020 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 1 месеца от обявяването
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 173 млн. лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 3 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП):
• Микро и малки предприятия: 10 000 лева;
Размер на безвъзмездна финансова помощ:: 100%;

Допустими кандидати :

Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
Кандидати, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност (т.е. имат приходи от продажби за всяка една от двете години и са подавали отчети в НСИ)
Кандидати, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. Микро-предприятията имат средносписъчен брой на персонала <9 души и под 3,9 млн. лв. оборот или активи, а малките предприятия – средносписъчен брой на персонала между 10 и 49 души, а оборота или активите трябва да са под 19,5 млн. лв.
Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г. (начин на изчисление: годишният оборот за 2019 г. се разделя на 12 месеца; приходите от продажби за м. април 2020 г. трябва да са с 20% по-ниски от средномесечните приходи за 2019 г.)
Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не трябва да е в затруднено положение

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Не са допустими кандидати, които:

Са микропредприятия, които имат седалище или клон в община от селските райони и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България
Са предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстват за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91) и код 11 „Производство на напитки” (11.2, 11.3 и 11.06)
Осъществяват инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на горски продукти, преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти в неселскостопански продукти в селски райони
Развиват дейности в сектора “Рибарство и аквакултури”, първичното производство на селскостопански продукти, производство и търговия на селскостопански продукти, стоманодобив, въгледобив, корабостроeне, производство на синтетични влакна, транспорт, както и свързаната с него инфраструктура, производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури

Допустими дейности:

В зависимост от конкретните нужди на предприятието, напр. разходи за наем, разходи за заплати, разходи за материали и консумативи, разходи за услуги и т.н.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

• Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Бележки: Разходите трябва да бъдат извършени след 13 март 2020 г. до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта
След приключването на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът е длъжен да изготви и представи на Управляващия орган финален технически и финансов отчет, съдържащ информация относно цялостното изпълнение на проекта

За повече инфорамация, моля не се колебайте да се свържете с нас