Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

ОП Иновации и конкурентоспособност

Основна цел на програмата

Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Индикативна дата на стартиране на процедурата: април - юни 2018 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 2 месеца от обявяването
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 150 598 910 лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 100 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 1 000 000 лв.
- Размер на безвъзмездно финансиране - 25-70 % – зависи от района на планиране, в който се реализира проектът; вида на предприятието; вида на финансираната дейност;

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими разходи:

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи.
3) Разходи за услуги в т.ч. разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса и др.

Допустими кандидати:

1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2) Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.).