ОП Иновации и конкурентоспособност

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Основна цел на програмата

Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Дата на стартиране на процедурата: януари 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 19 май 2017 г.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 97 млн. лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 500 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 2 500 000 лв.
- Размер на безвъзмездно финансиране е между 25 и 45%

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са обединения под формата на:
• Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
• Да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
• Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:
B „Добивна промишленост“;
C „Преработваща промишленост“;
D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“;
F „Строителство“.

Допустими разходи:

Изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, вкл.:
• Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността;
• Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
• Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
• Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.