Насърчаване на предприемачеството

ОП Иновации и конкурентоспособност

Основна цел на програмата

За първи път се планира обявяване на процедура, насочена към стартиращи и развитие на нови предприятия с подкрепа за дейности за реализиране на предприемачески идеи, за разработване на нови продукти и услуги в области, свързани с европейски регионални предизвикателства.

Индикативна дата на стартиране на процедурата: януари-февруару 2018 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 2 месеца от обявяването
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 67 млн. лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 50 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 200 000 лв.
- Размер на безвъзмездно финансиране до 80%

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими разходи:

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал;
2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).
3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева
4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).
5/ Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи – до 25 000 лева.
6/ Разходи за външни услуги

Допустими кандидати:

1) Кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Кандидати, които са регистрирани преди датата на обявяване на процедурата и не по – рано от 31.12.2016 год.
3) Кандидати, които са микро, малко или средно предприятие и са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.
4) Към датата на кандидатстване, предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.
5) Към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.
6) Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността в определени сектори: