ОП Иновации и конкурентоспособност

Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства

Основна цел на програмата

За първи път се планира обявяване на процедура, насочена към стартиращи и развитие на нови предприятия с подкрепа за дейности за реализиране на предприемачески идеи, за разработване на нови продукти и услуги в области, свързани с европейски регионални предизвикателства.

Индикативна дата на стартиране на процедурата: април 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 2 месеца от обявяването
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 67 млн. лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 50 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 391 166 лв.
- Размер на безвъзмездно финансиране до 90%

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими разходи:

– Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
– Разходи за услуги;
– Оперативни разходи, вкл. възнаграждения, наем на помещения и др.

Допустими кандидати:

Микро, малки и средни предприятия;
Очакваме, че ще има поставено изискване кандидатите МСП да извършват икономическа дейност от определени сектори, като подкрепа ще получат предприятия в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество.