Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

ОП Иновации и конкурентоспособност

Основна цел на програмата

Процедурата e отворена за кандидатстване конкретно за съществуващи МСП конкретно от преработвателната промишленост, с фокус върху дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите в областите отпадъци, води, рециклиране на материали.

Дата на стартиране на процедурата: декември 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 23.04.2018 г.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 71.6 млн. лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 200 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП):
500 000 лв. за микро-предприятия;
1 000 000 лв. за малки предприятия;
1 500 000 лв. за средни предприятия.
- Размер на безвъзмездно финансиране от 35% до 75% - зависи от избрания режим на подпомагане; района на планиране, в който се реализира проектът; вида на предприятието;

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими кандидати:

1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2) Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.);
4) Извършват дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008.

Допустими проекти:

1) Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2) Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието-кандидат и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.
3) Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите.
4) Проектът следва да се основава на извършен одит за ресурсна ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти

Допустими дейности:

Елемент А „Внедряване“ (задължителен)
1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)

Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
5. Визуализация на проекта – стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд
6. Одит на проекта – приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро
7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории (в случай, че е приложимо)

Допустими разходи:

По Елемент А „Внедряване“
1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
Елемент Б „Консултантски услуги“
1) Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А – не повече от 20 % от общо допустимите разходи по проекта.
Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“
1) Разходи за ДМА и/или ДНА за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води.
2) Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта – до 15 000 лв.
3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.
4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
5) Разходи за визуализация на проекта – до 1 000 лв. 6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. 7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.