ОП Иновации и конкурентоспособност

Разработване на продуктови и производствени иновации

Основна цел на програмата

Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС).

Индикативна дата на стартиране на процедурата: май 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 2 месеца от обявяването
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 68 млн. лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 100 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП):
• Микро и малки предприятия: 500 000 лева;
• Средни предприятия: 750 000 лева;
• Големи предприятия: 1 000 000 лева.

Размер на безвъзмездна финансова помощ:

Елемент А – приложим режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“: • Индустриални научни изследвания - 50%;
• Експериментално развитие - 25%.
В случай, че помощта е предоставена на МСП, интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и за експериментално развитие могат да бъдат увеличени с 10 % за средни предприятия и с 20 % за малки и микро предприятия.
Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и за експериментално развитие, могат да бъдат увеличени с още 15 %, но не повече от 80% общо, ако проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания , която поема най-малко 10 % от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания.
Елемент Б - приложим режим „de minimis“ - 70%.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

• ИКТ и информатика:

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри;
− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, GridandCloud Technologies;
− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
− езикови технологии;
− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

• мехатроника и чисти технологии:

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
− роботика и автоматизация на процеси;
− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фoрми и средства;
− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
− нано-технологии в услуга на медицината;
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими кандидати:

Предприятия, които са:
– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
– имат поне три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015).

Допустими дейности:

Проектите трябва да са насочени към разработване на иновация, като за целите на настоящата процедура, за разработване на иновация следва да се приема:
„разработване на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки“.

Допустими разходи:

Елемент А:
1. Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Елемент Б:
- Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
- Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
- Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ. Тази дейност включва:
извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България и/или от лицензиран представител по индустриална собственост, както и дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво.