ОП Развитие на човешките ресурси

Гъвкави възможности за заетост и обученияв предприятия с променлив интезитет на дейността

Основна цел на програмата

Цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Дата на стартиране на процедурата: януари 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 07 март 2017 г.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 30 млн. лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 20 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 391 166 лв.
- Размер на безвъзмездно финансиране е 100%.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими кандидати:

Работодатели, регистрирани по реда на Търговския закон и развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:
- Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;
- Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;
- Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.
Недопустими кандидати:
Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

Допустими дейности:

1. Дейности за организация и управление на проекта- задължителна дейност
2. Дейности за информация и комуникация- задължителна дейност
3. Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация*, вкл. по част от професия, по професионални направления с кодове 54 Производство и преработка, 582 Строителство, 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, 812 Пътувания, туризъм и свободното време и 813 Спорт по СППОО;
4. Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучение по ключови компетентности* (ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключово компетентност 4 „Дигитална компетентност“, ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности) за заемане на конкретни работни места.
5. Включване на неактивните/безработните лица в несубсидирана заетост при работодател. Работодателят е длъжен да осигури заетост на минимум 25 % от обучените неактивни или безработни лица за период не по-малко от 3 месеца след приключване на проекта. – задължителна дейност.
6. Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите.
* Включването в едно първоначално обучение за професионална квалификация или по ключова компетентност е задължително, когато лицето от целевата група е безработно или неактивно.

Допустима целева група:

- Безработни и неактивни лица
Безработните или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г., включени във всеки проект, следва да представляват минимум 50 % от всички участници в него.
- Заети, вкл. самостоятелно заети лица

Допустими разходи:
- Разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя за наетите лица за времето през което наетото лице на непълно работно време посещава обучение за професионална квалификация и/или обучение по ключови компетентности.
- Разходи за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица.
- Разходи за провеждане на професионално обучение.
- Разходи за провеждане на обучение по ключова компетентност.
- Непреки разходи /за организация и управление на проекта/ в размер на 10% от допустимите преки разходи по проекта.