ОП Развитие на човешките ресурси

Развитие на социалното предприемачество

Основна цел на програмата

Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Дата на стартиране на процедурата: януари 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 05 април 2017 г.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 15 млн. лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 50 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 391 166 лв.
- Размер на безвъзмездно финансиране е 100%.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими кандидати:

• Социално предприятие
• Работодател
• Специализирано предприятие на хора с увреждания
• Кооперация на хора с увреждания
• Община
• Район на община
• Доставчик на социални услуги
• Неправителствена организация
Допустими партньори:
• Обучителни институции и организации;
• Общини и райони на общини;
• Доставчици на социални услуги;
• Неправителствени организации.

Допустими кандидати:

• Социално предприятие
• Работодател
• Специализирано предприятие на хора с увреждания
• Кооперация на хора с увреждания
• Община
• Район на община
• Доставчик на социални услуги
• Неправителствена организация

Допустими дейности:

• Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включванев заетост;
• Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи всектора на социалната икономика;
• Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалнитепредприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания:
       o Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място
       o Предоставяне на обучение по ключови компетентности /„Общуване на чуждиезици”, „Дигитална компетентност”, „Обществени и граждански компетентности/
• Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставникотговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;
• Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхнотоадаптиране за лица с увреждания;
• Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения заповишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
• Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца /задължителна дейност/;
• Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработванитестоки и предоставяните услуги;
• Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалнотопредприемачество;
• Дейности за организация и управление на проекта;
• Дейности по информиране и публичност.

Допустими разходи:
• Разходи за персонал
• Разходи за материални активи
• Разходи за нематериални активи
• Разходи за услуги
• Разходи за строително монтажни работи – до 10% от общите допустими разходи
• Непреки разходи – до 10 % от бюджета на проекта

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими целеви групи:

• Хора с увреждания;
• Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, в това число:
       - безработни младежи;
       - безработни младежи с трайни увреждания;
       - безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си;
       - продължително безработни лица;
       - безработни лица с трайни увреждания;
       - безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст;
       - безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода;
       - безработни над 50-годишна възраст;
       - безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация/
• Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;
• Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.