ОП Развитие на човешките ресурси

Специфични обучения

Основна цел на програмата

е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.
Специфичните цели от една страна са свързани с осигуряването на предпоставки за кариерно развитие на неактивни и безработни лица, имащи желание да започнат професионално развитие чрез предоставяне на съвременно обучение, съобразено с реалните потребности на работодателите.

Дата на стартиране на процедурата: август 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – до 31.10.2017 год.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 10 000 000 лв.:
o Компонент 1 – 5 000 000 лв.
o Компонент 2 – 5 000 000 лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 50 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП):
Компонент 1 - 3 911 660 лв.
Компонент 2 - 391 166лв.

- Размер на безвъзмездно финансиране е:
За компоненти 1:
– 70 % от допустимите разходи за микро и малки предприятия;
– 60 % от допустимите разходи за средни предприятия;
– 50 % от допустимите разходи за големи предприятия;
За компонент 2:
– 10 % съфинансиране от страна на кандидата за микро и малки предприятия;
– 20 % съфинансиране от страна на кандидата за средни предприятия;
– 30 % съфинансиране от страна на кандидата разходи за големи предприятия;

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими дейности:

1. Организация и управление на проекта – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;
2. Информация и комуникация – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;
3. Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;
4. Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател;
5. Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица;
6. Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.
Под „специфично обучение“ се има предвид обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието и която осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност.
Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

Допустими разходи:

- Разходи за обучения:
o Разходи за специфични за конкретното работно място обучения и за специализирани чуждоезикови обучения – включат разходите за специфичните за конкретното работно място обучения и за специализираните чуждоезикови обучения при спазване на изискването максималният размер на всички включени по проекта обучения за всяко неактивно/безработно/заето лице.;
o Разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението;
o Оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като пътни разноски, материали и консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение. Разходите за настаняване не са допустими разходи с изключение на минималните необходими разходи за настаняването на обучаващите се, които са работещи с увреждания;
o Разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение;
o Личните разходи за обучаващите се и общи косвени разходи (административни разходи, наеми, режийни разходи) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението.
*Партньорите могат да разходват средства само за трудови възнаграждения.

Допустими целеви групи:

o Неактивни и безработни лица до 29 г. включително;
o Заети лица;