ОП Развитие на човешките ресурси

Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

Основна цел на програмата

Целата на процедурата е да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области:
- пазар на труда и качеството на работните места;
- социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
- изграждането на административен капацитет в горните области.

Дата на стартиране на процедурата: януари 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 05 март 2017 г.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 15 млн. лв по Компонент 1 и 5 млн. лв. по компонент 2
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 50 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 200 000 лв.
- Размер на безвъзмездно финансиране е 100%.
*По процедурата е задължително партньорство с поне един партньор от страна членка на ЕС/компонент 1/ или региона на р. Дунав/ компонент 2/.
Чуждестранните партньори самостоятелно осигуряват средства за своето участие в проекта в рамките на дейностите и/или части от дейностите, в които участват. Средствата могат да бъдат лични, както и привлечени от различни източници на финансиране от съответната страна-членка.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими дейности:

1. Адаптиране и/или валидиране на социални иновации*, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели – задължителна дейност
2. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни -задължителна дейност
3. Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи – задължителна дейност
4. Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация – задължителна дейност
5. Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
6. Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

* „Социални иновации“ / еквивалент на „иновативни практики“/, за целите на настоящата процедура могат да бъдат:

- Ориентирани към процеси - разработване на нови методи и / или подходи;
или
- Ориентирани към цели - работа с различни целеви групи, сектори или на различни нива;
или
- Ориентирани към съдържание - нова организация на обучение, работа в мрежа и разпространение.
Иновациите могат да бъдат основани на:
- Изцяло нови подходи;
или
- Съществуващи подходи се използват с нови целеви групи и/или в нов контекст;
или
- Нови комбинации от съществуващи подходи.

Етапите при въвеждане на социалните иновации са следните:
- Проучване на социалната иновация;
- Прототипиране и пилотиране на социалната иновация;
- Прилагане/внедряване на социалната иновация;
- Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията.