П Развитие на селските райони

Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Основна цел на програмата

По тази операция се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Могат да бъдат подкрепяни следните видове дейности:

Индикативна дата на стартиране на процедурата: април 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 2 месеца от обявяването
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 1250 евро
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 25 000 евро
Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

- За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;
- За колективни инвестиции и интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
- За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33 – 10 %;
- За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
- За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 29 и член 30 – 15 %.
- Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично
производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Видове дейности:

Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
Инвестиции за реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;
Инвестиции за намаляване на потреблението на енергия;
Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими кандидати:

Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 8.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства:
- Икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2 000 до 7 999 евро, и - Размер на използваната земеделска площ (ИЗП) до 10 ха.
* Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.
Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013г.

Допустими разходи:

- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15;
- Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Условия за допустимост:

Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма
Кандидатите трябва да са получили минимум 30 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане. Той трябва да показва по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство.

Критерии за подбор:

Приоритет ще се дава на стопанства от секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, биологично производство и стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони.