П Развитие на селските райони

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Основна цел на програмата

подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.

Индикативна дата на стартиране на процедурата: април 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 2 месеца от обявяването
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 3 000 000 евро
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите разходи
До 40% от общия размер на допустимите разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Подкрепата е насочена към инвестиции, свързани с:

Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Допустими кандидати:

- Физически и Юридически лица /предприятия/, регистрирани като земеделски производители или по Търговския закон, Закона за кооперациите, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
- Признати организации на производители
- Минималния размер на стопанствата на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро СПО.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими разходи:

Материални инвестиции: - Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
- Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
- Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
- Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
- Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
- Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Нематериални инвестиции:

- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
- Закупуване на софтуер;
- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата;
- Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на кчеството и подготовка за сертификация в предприятията;

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Приоритетни сектори:

- Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,
- Месо и месни продукти,
- Плодове и зеленчуци, включително гъби,
- Пчелен мед,
- Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,
- Растителни и животински масла и мазнини,
- Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
- Готови храни за селскостопански животни,
- Гроздова мъст, вино и оцет,
- Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.