П Развитие на селските райони

Стартова помощ за млади земеделски стопани - Подмярка 6.1

Основна цел на програмата

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”:
1. улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства;
2. насърчаване на заетостта.

Индикативна дата на стартиране на процедурата: юли 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – 2 месеца от обявяването
Бюджет: 41 500 000 евро
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 25 000 евро, разпределено както следва:
първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
второ плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – извършва се когато след проверка РА установи точното изпълнение на бизнес плана.
Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите разходи

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустимите кандидати са:

физически лица;
еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон;
• да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
• икономическия размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 евро СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
• да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
• да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания. Тази възможност може да се предостави в случай, че младия земеделски производител е предвидил подобна нужда в бизнес плана си;`
• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

Допустимите за подпомагане дейности:

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Бизнес планът трябва да доказва:

- жизнеспособността на земеделското стопанство;
- увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.
- бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение.
- бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури.
- дейностите и/или инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството.
- бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи.

Приоритет при кандидатстване:

- проекти на кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти включващи дейности, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“ и/или в сектор„Плодове и зеленчуци“;
- проекти на кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;
- проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места.
- Съответствието с критериите за подбор се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно заявлението и приложените към него документи.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Приоритетни сектори:

- Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,
- Месо и месни продукти,
- Плодове и зеленчуци, включително гъби,
- Пчелен мед,
- Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,
- Растителни и животински масла и мазнини,
- Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
- Готови храни за селскостопански животни,
- Гроздова мъст, вино и оцет,
- Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.