Сис Проджект ООД

Ефективни услуги на безкомпромисно качество

Сис Проджект ООД

е специализирана консултантска компания в областта на разработването и управлението на проекти за финансиране на юридически лица от национални и европейски фондове и програми.

Мисията на нашата компания е осигуряването на ефективни услуги на безкомпромисно качество. Доверявайки се на нас, ние ще покрием всички етапи и дейности свързани с планирането, разработването и последващото управление, и отчитане на проектни предложения.

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Нашият екип

Дружеството е създадено от обединяването на екип от експерти в различни области, които ще Ви водят по пътя на успешното кандидатстване и изпълнение на Вашите идеи. Нашите експерти са участвали в разработването и успешното изпълнение на проекти в различни области - от предприятия в сферата на услугите до тежка металургия, селско стопанство, машиностроене, строителство, преработваща и производствена индустрия.

Какво Ви предлагаме ?

 Информиране и консултиране за възможности за финансиране;
 Оценка за потенциално финансиране на проектното предложение;
 Цялостно разработване на проект и съпътстващата документация;
 Цялостно управление на спечеленото проектно предложение, включващо разработването на тръжна документация за избор на изпълнител, изпълнение на дейности, междинни и фи-нално отчитане на проектното предложение.


Как го постигаме ?


Квалификация

Отчитайки важността на постоянно променящите се нормативни изисквания, условия за кандидатстване и изпълнение, ние постоянно усъвършенстваме квалификацията на специалистите, чрез участие в обучения, работни групи при обсъждане на Опе-ративните програми или чрез привличането на асоциирани експерти, когато се изисква спе-цифична за проектната дейност квалификация.

Отговорност

Не всеки проект има потенциал да бъде одобрен за финансиране, за това ние ще бъдем откровени и ще Ви кажем. Поемаме ангажимент единствено при наличието на реален шанс за неговото одобрение.

Проверка

Всяко едно проектно предложение, независимо от неговата фаза на изпълнение, задължително преминава през проверка от различни специалисти.

Консултиране

Винаги можете да разчитате на своевременна информация от нашите експерти за процедури, условия, планиране или всякакви въпроси, свързани с финансирането от Европейския съюз. Нашата интернет страница се поддържа ежедневно и там може да намерите актуална информация и възможности за финансиране. Ако желаете, можете да се включите и в нашите списъци за получаване на актуален бюлетин с информация за участие по проекти, финансирани от национални и международни фондове.

Индивидуален подход – Отчитайки спецификата на всяка една дейност и Вашите желания, ние залагаме индивидуално отношение към всеки клиент и неговите изисквания, само така ние можем да отговорим на всички Ваши очаквания за резултат и качество.


Другите за нас: