Кандидатстване за финансиране от ЕС - Сис проджект ООД Кандидатстване за финансиране от ЕС - Сис проджект ООД Кандидатстване за финансиране от ЕС - Сис проджект ООД Кандидатстване за финансиране от ЕС - Сис проджект ООД Кандидатстване за финансиране от ЕС - Сис проджект ООД Кандидатстване за финансиране от ЕС - Сис проджект ООД

Отворени процедури за кандидатстване


Насърчаване на
предприемачеството

Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.


Други програми по ОПИК

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи

за ефективно използване на ресурсите.


Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.


Други програми по ОПИК

Подмярка 6.4.1
-

Ще подпомага инвестициите в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Чрез нея ще бъдат насърчавани инвестиционни дейности, подпомогнато създаването на заетост и ще бъде ускорена диверсификацията на неземеделските дейности.


Други програми по ПРСР

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ

Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Дата за стартиране на процедурата: април 2018 г г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – юни 2018 г.


Други програми по Иновации и конкурентоспособност

.


Очаквани процедури за кандидатстване


Развитие на човешките ресурси

Отпускането на микрокредити по ОПРЧР