ОП Развитие на човешките ресурси

Обучения на заети лица - предстояща процедура

Основна цел на програмата

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Дата на стартиране на процедурата: април 2017 г.
Срок за подаване на проектни предложения – два месеца от обявяването
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 50 000 000 лв.:
o Компонент 1 – 10 000 000 лв.
o Компонент 2 – 40 000 000 лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 15 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП):
Компонент 1 - 3 911 660 лв.
Компонент 2 - 391 166лв.

- Размер на безвъзмездно финансиране е:
За компоненти 1:
– 70 % от допустимите разходи за микро и малки предприятия;
– 60 % от допустимите разходи за средни предприятия;
– 50 % от допустимите разходи за големи предприятия;
За компонент 2 - 100%

Ефективни услуги

безкомпромисно качество

Допустими кандидати:

микро, малки, средни и големи предприятия - в качеството им на работодатели.
С приоритет ще се ползват кандидати от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори.
Подкрепата за обучение в областта на хранително-вкусовата промишленост, земеделието и горите за лица, заети в сектора на селското стопанство и горското стопанство не са допустими за финансиране по настоящата схема.

Допустими дейности:

1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;
2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.
В рамките на индивидуален проект едно лице може да бъде включено само в едно професионално обучение и едно обучение по ключови компетентности

Допустими разходи:

- Разходи за обучения по професионална квалификация:
o За първа квалификационна степен – 600 лв. или 400 лв. за част от професия;
o За втора квалификационна степен – 1200 лв. или 600 лв. за част от професия;
o За трета квалификационна степен – 1800 лв. или 1125 лв. за част от професия.

- Разходи за обучения по ключови компетентности:
o За обучение по чужди езици: 300 уч. ч. – 700 лв.;
o За обучение по дигитална компетентност – 45 уч. ч. – 250 лв.

Приоритетни сектори:

Сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори. Кодовете на секторите, съгласно КИД-2008, са както следва: Моля натиснете тук